KALLELSE TILL JDGC ÅRSMÖTE 2024

Ni är som medlemmar i Järva Disc Golf Club (JDGC) välkomna till årsmötet.

Tid Söndag 17 Mars 2024 kl 12.00-13.00

Plats Villa Albastro, Järva DGP, Google Meet

Anmälan Det sker frivilligt via e-post eller på plats.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag av eventuellt inkomna motioner med styrelsens yttrande samt revisionsberättelsen kommer att finnas tillgänglig senast 17 februari. Detta dokument publiceras på hemsidan.

Förslag till dagordning för årsmöte JDGC 2024

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av ett år;
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  3. en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  4. två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  5. två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
  6. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Mvh, 

Styrelsen

BUDGET 2024

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsplan 2024

Valberedningens förslag 2024

Ekonomisk Rapport 2023